گذری بر دوره های اول تا سوم شورای اسلامی داقداق آباد

دوره اول شورای اسلامی

اسامی اعضا :

1- عباس زمانی

2- سید احمد حسینی

3- سید اکبر طباطبایی

4- ابراهیم بهمنی

5- ابراهیم عسگری

دوره دوم شورای اسلامی

اسامی اعضا :

1- اکبر عباسی

2- سید احمد حسینی

3- سید اکبر طباطبایی

4- اکبر  عباسی

5- رسول قربانی

دوره سوم شورای اسلامی

اسامی اعضا :

1- عیسی عسگری ( معروف به اسحاقعلی عسگری )

2- سید پرویز حسینی

3- اسحاقعلی نیازی ( معروف به عیسی نیازی )

4- قدرت اله نیازی

5- محمد عسگری

/ 0 نظر / 8 بازدید